Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Γκρίζα Βιβλιογραφία

Ο όρος Γκρίζα Βιβλιογραφία αναφέρεται σε ερευνητικό υλικό, που μπορεί να είναι δημοσιευμένο ή όχι, το οποίο δεν διανέμεται εμπορικά. Είδη γκρίζας βιβλιογραφίας αποτελούν και οι πτυχιακές εργασίες, οι διπλωματικές (μεταπτυχιακές) εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές.

Όλες οι πτυχιακές εργασίες, οι διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ανεξαρτήτως τμήματος, πρέπει να κατατίθενται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Κατάθεση εργασίας

Η κατάθεση των πάσης φύσεως εργασιών γίνεται τόσο σε CD/DVD όσο και ηλεκτρονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση μιας εργασίας/διατριβής είναι αυτή να έχει βαθμολογηθεί και να έχει λάβει την οριστική της μορφή. Όλες οι πληροφορίες για τη μορφή των εργασιών, τον χρόνο και τον τρόπο κατάθεσης και ό,τι άλλο είναι χρήσιμο να γνωρίζετε βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο "Ηλεκτρονική κατάθεση πτυχιακών / διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στη Βιβλιοθήκη".

Για να καταθέσετε ηλεκτρονικά την εργασία σας, επισκεφθείτε την πλατφόρμα που ακολουθεί:

Πλατφόρμα για την Κατάθεση

Κατάλογοι κατατεθειμένων εργασιών

Μπορείτε να συμβουλευτείτε καταλόγους με τις ήδη κατατεθειμένες εργασίες:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN