Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Ενημέρωση

Νέα έρευνα της ΜΟΔΙΠΑΒ σχετικά με το Μέσο Κόστος των Βιβλίων για το έτος 2020

ShareThis
Δημοσίευση: 18-06-2021 11:09 | Προβολές: 740
image

Η ΜΟΔΙΠΑΒ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) πραγματοποίησε και διανέμει ελεύθερα και δωρεάν έρευνα σχετικά με το Μέσο Κόστος των Βιβλίων για το έτος 2020, με σκοπό την παραχώρηση ενός εργαλείου προσεγγιστικής εκτίμησης των κονδυλίων που απαιτούνται για την αγορά βιβλίων. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο σε μορφή PDF από την ενότητα "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ" αλλά και απευθείας από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3iUOWo90

Στο διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση αποτυπώνεται η Μέση Τιμή βιβλίων ανά θεματική κατηγορία, όπου διαπιστώνουμε ότι πιο κοστοβόρα αποδεικνύεται η Πληροφορική και έπεται η Τεχνολογία.

Στην αποστολή της ΜΟΔΙΠΑΒ περιλαμβάνονται:

  • Η ηλεκτρονική συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση στοιχείων σχετικών με τις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, μέσω του Διαδικτύου, με τη βοήθεια κατάλληλων ερωτηματολογίων και την ανάπτυξη και χρήση Εφαρμογών Επιχειρηματικής Ευφυΐας
  • Η υποστήριξη των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την υιοθέτηση διαδικασιών αξιολόγησης της λειτουργίας τους και την  εφαρμογή κανόνων και τεχνικών διασφάλισης ποιότητας με την αξιοποίηση  σχετικών on-line ηλεκτρονικών  υπηρεσιών και εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου.
  • Η καθιέρωση και η εφαρμογή δεικτών αποτίμησης της λειτουργίας και αξιολόγησης από τους χρήστες των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και τη χρήση σχετικών on-line εφαρμογών.
  • H ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός εθνικής ηλεκτρονικής θεματικής πύλης με υλικό εκπαίδευσης και πληροφόρησης σχετικό με εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες αξιολόγησης Βιβλιοθηκών, προτύπων λειτουργίας, μεθοδολογίες συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων κ.ά.

 

 

 
 

Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN